ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons schriftelijk bekrachtigd, worden alle verkopen, leveringen en werkprestaties beschouwd als uitsluitend gesloten te zijn onder de hierna bepaalde clausules en algemene verkoopvoorwaarden.
Ze zijn volledig bindend tenzij deze in onze prijsaanbiedingen worden gewijzigd of aangevuld.
Het door de koper overmaken van zijn bestelling houdt zijn aanvaarding in van de algeheelheid van onze voorwaarden en tevens de annulatie van alle andere hiermede tegenstrijdige bepalingen van zijn order.
De bijzondere voorwaarden van de verkoper zullen steeds prevaleren op de algemene voorwaarden. Enkele de voorwaarden van de verkoper zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.

1. Onze offerteprijzen zijn slechts bindend vanaf de aanvaarding door Motoren De Smedt en prijsoffertes voor herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen meerwerken dienen uitgevoerd te worden t.o.v. de werken gespecifiëerd in onze offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige demontage, onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling van de machine.
Elke bestelling is bindend voor de klant en zal niet-annuleerbaar zijn. Bij annulering van de opdracht zal de gehele prijs verschuldigd zijn gelet op het maatwerk dat in deze gebeurt.
De betalingsvoorwaarden zijn de volgende, behoudens anders overeengekomen:
- 40 % voorschot bij bestelling en contant betaalbaar op factuurdatum
- 60 % bij de levering van het materiaal of bij einde montage, betaalbaar op 30 dagen factuurdatum

2. Op elke levering van goederen geldt uitsluitend de garantie van de producent, dan wel de garantievoorwaarden van Motoren Desmedt dewelke beperkt is tot een periode van 1 jaar. Deze waarborg omvat uitsluitend het herstellen of vervangen op onze kosten en in onze werkplaatsen, van onderdelen die bij een normaal gebruik niet voldoende functioneren of defect geraakt zijn. Deze waarborg vervalt in geval van herstelling of demontage door derden, evenals ingeval een wijziging werd aangebracht. De waarborg sluit elk recht op schadevergoeding uit.

3. Onze goederen worden verkocht en definitief aanvaard in onze werkplaats te Wilrijk. Het vervoer en de aflevering gebeuren op risico van de koper, zelfs wanneer de levering franco geschiedt (Ex Works). De koper zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten en risico’s die verband houden met het verpakken en vervoeren van de goederen vanaf onze werkplaats te Wilrijk tot de gewenste bestemming.
Een klacht wordt enkel aanvaard indien ze ons binnen de acht dagen na factuurdatum wordt betekend. De klachten dienen duidelijk gemotiveerd te worden. Bij niet tijdige mededeling na deze 8 dagen gelden de leveringen, herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard.
De verkoper heeft een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud op de goederen tot volledige betaling ervan. De verkochte goederen blijven aldus eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het totaal bedrag der facturen volledig voldaan is.
Wij aanvaarden geen terugzendingen tenzij ze gedaan worden met onze voorafgaande toestemming en franco onze magazijnen te Wilrijk.

4. De leveringstermijn wordt steeds informatief gegeven en zijn voor Motoren Desmedt niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch kunnen deze aanleiding geven tot welkdanige vergoeding ook.
De opdrachtgever zal zorg dragen voor de nodige voorzieningen opdat de werken zonder problemen en optimaal kunnen worden uitgevoerd en zal alle noodzakelijke gegevens steeds aan Motoren Desmedt overmaken.
Niet afgehaalde goederen op de datum van levering worden zonder verwittiging binnen de twee maanden vernietigd. Voor niet afgehaalde goederen na verwittiging wordt er per dag een bedrag van € 25 staangeld aangerekend. De gehele prijs zal steeds verschuldigd zijn.

5. Onze facturen zijn betaalbaar te Wilrijk op 30 dagen na factuurdatum. Elk bedrag die op de vervaldag niet geheel betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10 % per jaar, vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling alsmede zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 € en dit zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn.
Goederen worden berekend tegen de prijzen van kracht op het ogenblik van de afsluiting van de koopovereenkomst. De prijs, vermeld op de overeenkomst kan door de verkoper worden verhoogd indien blijkt dat de prijs tussen de aankoop en de levering belangrijke wijzigingen heeft ondergaan buiten de wil van de verkoper om zoals prijswijzigingen naar aanleiding van de wisselkoers, prijsstijgingen ingevolge de prijs van de grondstoffen, onderdelen, ...
Voorschotten worden in geen enkel geval terugbetaald.
Het ingebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft Motoren Desmedt het recht, zonder aanmaning of rechtsprocedure alle onuitgevoerde bestellingen of contracten te schorsen.
Motoren Desmedt zal tevens een retentierecht bezitten op alle goederen van de opdrachtgever in haar bezit, tot volledige betaling van alle facturen en schadevergoedingen door de opdrachtgever ongeacht of deze goederen betrekking hebben op de openstaande facturatie.
De gerechtskosten dienen steeds volledig door de debiteur betaald te worden, met inbegrip van de advocaatkosten.
Onze prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW.

6. Overmacht
Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en de verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen.
Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal ieder partij het recht hebben het contract te verbreken door middel van een aangetekend schrijven zonder het recht op vordering van enige schadevergoeding in hoofde van een der partijen..
De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van het contract en diens uitvoering verhinderd, worden als overmacht aanzien :
staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals : brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht, te late leveringen vanwege de leveranciers van de verkoper. Deze lijst is niet-limitatief.

7. Alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan uit deze overeenkomst, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en zullen volgens het Belgisch recht beslecht worden.

8. Wij behouden ons steeds het recht voor de huidige verkoopsvoorwaarden te wijzigen en dit zonder enige voorafgaande mededeling.